top of page
  • Obrázek autoraHroch

Pojištění nejen obytných automobilů - první část

Od našich čtenářů dostávám dotazy ohledně pojištění obytných vozů a věcí s tím spojené. Vzhledem k tomu, že je již založena Asociace kempování a karavaningu ČR, rozhodl jsem se tomuto tématu seriózně věnovat v dnešním článku.


Níže naleznete odpovědi na mnoho otázek, se kterými se budete setkávat při pojištění Vašich cestovatelských kamarádů na čtyřech kolech. Veškeré poznatky a doporučení vycházejí z mých mnohaletých zkušeností, kdy jsem se pohyboval v oboru pojišťovnictví.


Chtěl bych upozornit, že data, informace a případná legislativní nařízení jsou platná k datu vydání článku.


Stejně tak musím upozornit, že nezastupuji žádného pojistitele (pojišťovnu), pojišťovacího makléře či jinou instituci, která působí na pojistném trhu v České republice či v zahraničí. Nejsem tudíž schopen, a ani oprávněn, sjednat jakoukoli pojistnou smlouvu ve Váš prospěch. Mám ale spoustu kontaktů na ty správné osoby, které dokáží Vašemu vozidlu sjednat kvalitní ochranu před riziky, které na Vás čekají nejen na cestě.

 

Celková problematika pojištění motorových vozidel je natolik široká, že ji nelze obsáhnout v jednom článku. Tento se bude věnovat obecné problematice pojištění vozidel na pojistném trhu v ČR. V dalších se budu věnovat konkrétním příkladům pojištění, výlukám, omezením asistenčních služeb a neopominu ani kolegy s obytnými přívěsy. V tomto prvním článku se budu věnovat obecné problematice pojištění vozidel a v jeho druhé části poté povinnému pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinnému ručení. Havarijnímu pojištění a dalším možným připojištěním se budu věnovat v dalším článku.Tolik k úvodu, teď již k věci.


Zapamatujte si prosím jednu, zcela zásadní věc. Legislativa v ČR pracuje s dvěma základními typy pojištění: obnosové a škodové.


Pojištění obytných (obecně) motorových vozidel a přívěsných obytných přívěsů spadá legislativně do kategorie škodového pojištění. Podle §2811 Nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. Jinak řečeno: škodové pojištění zaplatí náklady na uvedení do původního stavu před škodou (např. oprava poškozeného vozidla). Jeho cílem tak není poskytnout předem stanovenou výši pojistného plnění, jak je tomu u obnosového pojištění (např. důchodové pojištění).


Neznalost rozdílu mezi škodovým a obnosovým pojištěním může být častou příčinou sporů s pojistitelem (pojišťovnou) a klientem při škodní události.


Vysvětlím na jednoduchém příkladu: klient má 10leté obytné auto. Pojistná smlouva byla sjednána také před 10 lety na tehdejší hodnotu vozidla. Po 10 letech dojde k odcizení vozidla a klient se bude s největší pravděpodobností dožadovat pojistného plnění ve výši původní kupní ceny vozu. Tak to ale nefunguje, zde legislativa hovoří jasně, viz výše. Pojišťovna poskytne plnění odpovídající v místě a času skutečné výše škody – jednoduše: jakou mělo vozidlo hodnotu bezprostředně před pojistnou událostí. Nemůžeme tak čekat, že po 10 letech dostaneme plnou hodnotu vozidla (původní kupní cena). Mnoho klientů pojišťoven ovšem namítá, že poctivě 10 let platili stanovené pojistné, což je pravda. Pojišťovna nicméně nemůže postupovat jinak.


Moje doporučení proto zní: jak v čase klesá hodnota vozidla, je dobré každé dva roky navštívit pojistitele (pojišťovnu) a nechat si sazbu pojistného přepočítat. Toto opatření bude mít za následek dvě věci: pojistné bude odpovídat aktuální hodnotě vozidla a klient může získat „modernější“ produkt od pojišťovny, který může za mírně vyšší (ale i nižší) cenu obsahovat některé asistenční služby – například vyproštění vozidla.

Toliko k obecné teorii škodového a obnosového pojištění.

 

V další části článku se budu věnovat problematice pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lidově řečeno, povinnému ručení. (Toto lidové označení budu používat pro účely tohoto článku).


Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - tzv. povinné ručení


Povinné ručení je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Přesné podmínky sjednání a plnění z pojistné smlouvy upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Tento zákon, mimo jiné stanoví, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé motorové vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích. Důležité upozornění: jedná se i o vozidla, která jsou zaparkována na pozemní komunikaci (třeba přívěsný vozík, obytný přívěs). Taktéž zákon č. 89/2012 Sb. NOZ vstupuje do povinného ručení.


Mnohými řidiči je povinné ručení bráno jako nutné zlo, takže se při výběru vhodného pojistitele (pojišťovny) řídí povětšinou pouze dle ceny – sazby ročního pojistného. Chápu takový přístup a vím, proč to tak řidiči dělají. Je to totiž jeden z mála objektivních parametrů, který můžeme na první pohled porovnat. V ostatních parametrech se totiž drtivá většina klientů pojišťoven nevyzná či neorientuje. Jeden příklad: stejně jako ve všech typech pojištění existují v povinném ručení různé výluky a omezení z pojistného plnění – tedy situace, kdy pojišťovna není ze zákona povinna plnit, či plnit v plné výši celkové škody – například při řízení vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek či bez patřičného řidičského oprávnění.V následující části článku se budu věnovat konkrétním věcem, které považuji při výběru či sjednání povinného ručení za důležité


1. Výše pojistných limitů z povinného ručení

Podle zákona č. 168/1999 Sb. je nejnižší povinná hranice limitu stanovena na 35 milionů korun při škodě na zdraví a 35 milionů korun při škodě na majetku. Horní limit pojištění odpovědnosti zákon nestanovuje, pojišťovny si ho určují v závislosti na obchodních plánech, strategii, konkurenci a možnostem zajištění.


Limit na zdraví určuje, na jakou částku je stanoven limit plnění pro každého jednotlivého zraněného či usmrceného účastníka pojistné události, včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku. Z výše uvedeného tak vyplývá, že limit sjednaný v pojistné smlouvě je pro každého člena zraněné posádky zvlášť. Tzn. každý poškozený vlivem dopravní nehody má svůj vlastní limit pojistného plnění. V tomto velice často chybují i pracovníci pojišťoven.


Pojistný limit pro škody na věci a ušlý zisk je stanoven bez ohledu na počet poškozených. To znamená, že v případě velkého počtu poškozených a tím pádem velké majetkové škody (i ušlý zisk) může brzy přestat základní limit 35 mil. Kč stačit. Převyšuje-li tak součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. Takže v extrémní situací může dojít k tomu, že na škůdci se budou poškození domáhat zaplacení celé vzniklé škody.


Náš pojistný trh s povinným ručením je dostatečně liberalizovaný. Jako klienti máme možnost zvolit si i extrémní limity povinného ručení ve výši 250 mil. Kč.

Výše pojistných limitů je proto jedním z důležitých aspektů, které hrají roli při výběru povinného ručení pro Vaše obytná auta. Například na zahraniční či hromadné nehody nemusí základní zákonem stanovený limit dostačovat. Ze své zkušenosti doporučuji zvolit limit 100–120 mil. Kč.


2. Systém bonus a malus

Systém bonus a malus ve své podstatě představuje slevu / přirážku za bezeškodní průběh pojištění. U povinného ručení jde o počet měsíců bez nehody. Problematika bonusů a malusů je natolik složitá, že se ji budu věnovat v samostatném článku.


3. Připojištění k povinnému ručení

Drtivá většina pojišťoven působících na českém pojistné trhu nabízí nepřeberné množství různých připojištění, která si můžete k povinnému ručení sjednat. Mnohá jsou skutečně důležitá (třeba asistenční služby), jiná jsou zcela zbytečná, či je vhodnější je zajistit havarijním pojištěním. Níže naleznete základní přehled možných připojištění, které nabízejí naše pojišťovny. Vzhledem k jejich rozsahu se jim konkrétně budeme věnovat v dalším článku.


- doplňkové pojištění při nezaviněné nehodě

- doplňkové pojištění při poškození vozidla zvířetem

- doplňkové živelní pojištění vozidla

- doplňkové pojištění skel vozidla

- doplňkové úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem

- doplňkové pojištění zavazadel

- doplňkové pojištění sportovní výbavy

- doplňkové pojištění právní ochrany při dopravní nehodě

- doplňkové pojištění rozšířených asistenčních služeb


4. Územní rozsah pojištění

Územní rozsah pojištění, ve kterých je povinné ručení platné, je uveden ve vyhlášce číslo 250/1999 Sb. Dále je pojišťovna povinna seznam těchto států uvést na zadní straně zelené karty. V případě škodné události způsobené provozem vozidla na území jiného státu, který nenajdete na zadní straně zelené karty, bude úhrada způsobené škody zcela na Vás. Pro tyto případy lze sjednat hraniční pojištění, ale o tom si povíme někdy příště.


Upozornění: jediným dokladem, jež prokazuje pojištění vozidla je platná zelená karta vydaná příslušnou pojišťovnou. Zelenou kartu tak tudíž nelze nahradit jiným dokladem (například dokladem o zaplacení pojistného).


Moje doporučení: vždy mějte ve vozidle minimálně 2 originály zelené karty pro případ ztráty či cesty do zahraničí. Pro cesty za hranice vždy vezu 3 originály, přičemž jednu mám stále u osobních dokladů pro případ nouze či vykradení vozidla. Také je vhodné vyfotit si zelenou kartu do mobilu či jiného přenosného zařízení.


5. Rozsah povinného ručení

Povinné ručení kryje škody způsobené třetí osobě a vztahuje se na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného ve smlouvě. Nevztahuje se však na poškození vozidla škůdce – tedy viníka dopravní nehody.


Hradí se tyto škody způsobené provozem vozidla:


- způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením,

- způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,

- ušlý zisk,

- účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení


Škoda je vždy hrazena v penězích do výše limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě. Pojistitel taktéž uhradí zdravotní pojišťovně vynaložené náklady na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti.

<